Strict (2048): Declaration of MyComponent::initialize() should be compatible with Component::initialize(Controller $controller) [APP/Controller/Component/MyComponent.php, line 456]
Strict (2048): Declaration of HitcountBehavior::setup() should be compatible with ModelBehavior::setup(Model $model, $config = Array) [APP/Model/Behavior/HitCountBehavior.php, line 89]
- دریافت فایل
 
 
 
 
 
 

صفحه 1 از 1, نمایش 2 رکورد از مجموع 2 رکورد, شروع شده از رکورد 1, پایان یافته تا 2

« قبلیبعدی »